Faculty

Yu-Fei, Chung

Associate Professor

  • feichung@mail.npust.edu.tw

Mei-Ya, Qiu

Mandarin Instructor

  • skey.427@gmail.com

Xiao-Wen, Tung

Mandarin Instructor

  • theresatung888@gmail.com

Chun-Fang, Chiang

Mandarin Instructor

  • kimi13931@gmail.com

Wan-Ju, Lin

Mandarin Instructor

  • Anny7789@gmail.com

Shih-Ching, Tseng

Mandarin Instructor

  • shihchingt@gmail.com